سررسیدهای چرم اروپایی

سررسیدهای چرم اروپایی

 

> در سررسیدهای چرم، تفکیک رنگی نداریم (به استثناء چرم اروپایی دیپلمات) <